Bratislava, 4. 9. 2015.

Začiatkom septembra celosvetové kresťanské hnutie Armáda spásy vstupuje oficiálne na Slovensko, kde bude poskytovať sociálne a duchovné služby. Jej oficiálny názov je Armáda spásy na Slovensku a stáva sa tak 127. krajinou, v rámci ktorej táto celosvetová nezisková organizácia pomáha.

Cieľom Armády spásy na Slovensku je fyzická, sociálna, morálna a duchovná podpora ľudí všetkých vekových kategórií, a to na kresťanských princípoch. Cieľovou skupinou Armády spásy sú všetci tí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ale tiež tí, ktorí hľadajú akúkoľvek duchovnú pomoc či oporu.

V súčasnej dobe Armáda spásy na Slovensku poskytuje svoje služby v troch lokalitách – Bratislave, Plaveckom Štvrtku a Galante. Národním veliteľom, teda najvyšším predstaviteľom Armády spásy na Slovensku je Major Teunis T. Scholtens zo svoju manželkou Riou.

Misijná stanica Armády spásy v Bratislave

„Misijná stanica Armády spásy v Bratislave mohla vzniknúť v novembri 2013 vďaka terénnej službe medzi ľuďmi bez domova, ktorí nachádzali v stanici svoj duchovný domov,“ vysvětluje Major Teunis T. Scholtens, národní velitel Armády spásy na Slovensku a pokračuje:

„Duchovná služba sa zameriava na kázanie evanjelia počas stredajších stretnutí, nedeľné Bohoslužby, biblické vyučovanie, pastoračnú starostlivosť v budove misijnej stanice i na ulici v teréne, alebo v domácnostiach a v miestnych ubytovniach.“

Sociálna služba je jednak súčasťou terénnej duchovnej služby (sociálna pracovníčka pracuje v teréne spoločne s dôstojníkmi Armády spásy) a jednak funguje ako ambulantná služba v budove misijnej stanice. Zahŕňa v oboch prípadoch základné i odborné sociálne poradenstvo, sprevádzanie na úrady, pomoc pri vybavovaní dokladov, vypĺňaní formulárov, hľadaní pracovných miest a možností ubytovania, poskytovanie šatstva, teplého jedla a trvanlivých potravín. Služba je jednorazová aj dlhodobá s vytýčenými čiastkovými cieľmi a individuálnym plánom pre jednotlivcov.

Zbor Armády spásy v Plaveckom Štvrtku

Zbor sa nachádza na hranici medzi rómskou osadou a obcou. Napriek tomu, že je to otvorený zbor, navštevujú ho najmä ľudia z osady. Je to zbor, ktorý je veľmi misijne založený. Súčasťou sú misijné stanice v rómskych osadách v Pezinku a Lozorne.   Zbor zakladá aj ďalšie skupinky v obciach okolo Plaveckého Štvrtku. Okrem hlásania evanjelia o Ježišovi Kristovi a pastoračnej služby sa sústredí na výchovu nových služobníkov vo vedení a službe v misijných staniciach i v službe deťom a mládeži. Je zameraný na biblické „činenie učeníkov“. Túto službu dopĺňa i sociálna a praktická pomoc ľuďom v osadách.

Cieľom zboru je vychovať mladých pracovníkov v práci s deťmi a mládežou z vlastných radov, čiže z ľudí žijúcich v osadách, viesť ich k preberaniu osobnej zodpovednosti za evanjelizáciu v rodinách, v osade a okolitých obciach každým členom zboru, premena myslenia ľudí v osadách skrze moc evanjelia, vyučovanie Božieho slova a jeho praktizovanie v  životoch jednotlivcov.

Zbor Galanta Galantský sbor Armády spásy je zborom zmiešaným a otvoreným. Napriek tomu väčšinu členov a návštevníkov tvorí rómska populácia. Je to zbor s rodinnou atmosférou. To sa odráža aj na službe deťom. Okrem bežných zborových aktivít zbor slúži deťom, a aj v budúcnosti by sa rád sústredil na službu deťom zo sociálne slabých skupín obyvateľov Galanty a okolia, a to formou detských klubov počas týždňa, doučovania a nedeľnej škôlky, letných prímestských táborov apod.

Ďalšou prioritou zboru je výchova nových služobníkov – činenie učeníkov. Pravidelne každý týždeň sa zbor schádza k modlitbám v zbore a tiež k modlitbám za mesto, ktoré v priaznivom počasí prebiehajú priamo v uliciach mesta. Zborová misia je zameraná na rómsku komunitu v Galante a rómske lokality v jej okolí.

„Vydali sme sa na dlhú cestu. Vieme, že sa pri našej práci neobídeme bez podpory a spolupráce zo štátnou správou na všetkých úrovniach, bez pomoci dobrovoľníkov a podpory verejnosti. Verím, že s Božou pomocou naša úloha a poslanie pomáhať potrebným zvládneme,“ dodáva na záver Major Teunis T. Scholtens, národný velitel Armády spásy na Slovensku.

O Armáde spásy

Armáda spásy bola založená roku 1865 Williamom Boothom. V roku 2015 Armáda spásy oslávila 150 rokov od započatia činnosti. V Československu zahájila Armáda spásy prácu v roku 1919, ale v roku 1950 bola jej činnosť komunistickým režimom násilne ukončená. K obnoveniu práce došlo v roku 1990, keď se Armáda spásy v ČR zaregistrovala ako občianske združenie. Od roku 2013 je Armáda spásy v Českej republike registrovaná aj ako cirkev.

20618885423_1f759bebbf_k 21052088348_7afd84a79b_k 21052099808_2c2d19f71e_k 21213774286_858328a8a6_k 21229538902_7d7aa0bc2c_k 21229550432_af9ede6fa8_k 21239998185_9d02e088b5_k 21240014765_f611f80dc8_k20618926653_007f85917b_k21051908720_8da633c6e3_k 21240022775_0f65978d42_k 21240045825_8e9be4e9ba_k20617318474_a3922f54b5_k21213759206_86695e806e_k 21247996261_ef4f729709_k 21247999121_4a168cc247_k21213755866_61547f43b0_k21052101058_61346f2b4e_k21052085168_5110f11af4_k

21052118488_5d44af4934_k 21051934890_b6c3f387a1_k 20617349814_f9c07dcee3_k